Mediation voor ouderen

Ouder worden gaat vaak gepaard met gebreken en conflicten

De realiteit van het ouder worden en de daaraan verbonden beslissingen, waarmee een oudere en zijn/haar familie worden geconfronteerd, stellen ook hechte en stabiele families – zelfs als zij in het verleden effectief konden omgaan met het nemen van moeilijke beslissingen en onderlinge conflicten – vaak zwaar op de proef.

De achteruitgang van fysieke en psychische mogelijkheden en daaruit voortvloeiende beperkingen en wijzigingen in de woon- en leefsituatie veroorzaken soms spanningen, die de communicatie tussen de betrokken oudere en zijn naaste omgeving problematisch maken.

De oudere zelf voelt zich niet gehoord en gerespecteerd in zijn/haar behoeften en – fundamentele – recht om zelf te beslissen, wordt onzeker, voelt zich onveilig en raakt in zichzelf gekeerd.

De hem omringende familie, hulp- en/of zorgverleners, zoals arts, sociaal werker, advocaat, fiscaal of financieel adviseur etc. hebben een eigen opvatting over wat de oudere nog wel en niet meer (verant-woord) kan en wat goed voor hem/haar is en dringen – vaak onbewust – hun (goedbedoelde) wil op.

Dat kan leiden tot conflicten tussen de betrokkenen met heftige emotionele reacties, zoals (over)bezorgdheid, frustratie, angst, boosheid of onzekerheid.

Wat kan mediation bieden ?

Als de bij zo’n conflict betrokken partijen kiezen voor mediation, dan kiezen zij voor (de weg naar) een oplossing, die zij zelf kiezen en niet voor hen door anderen wordt bepaald.

Het transformatieve mediationmodel (TM) stelt het zelfbeschikkingsrecht van de oudere voorop. De TM-mediator zal zich daardoor onthouden van sturende interventies en de betrokken partijen (louter) helpen en ondersteunen in het maken van hun eigen keuzes. Zij bepalen wat zij belangrijk vinden om te bespreken, hoe zij dat willen bespreken en wat de uiteindelijke uitkomst is. Emoties worden niet ontmoedigd of onderdrukt doch – in tegendeel – als waardevolle en normale onderdelen van het proces gezien.

Waardoor kenmerkt zich oudermediation ?

Kenmerkend is de betrokkenheid van meerdere partijen en het intensieve intake-proces, waarin wordt vastgesteld wie een plaats aan de medation tafel krijgt. Tijdens de bijeenkomsten komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Beslissingen over gezondheid en medische zorg
  • Financiële en juridische aangelegenheden
  • Beslissingen over huisvesting
  • Communicatie
  • Relaties
  • Besluitvorming
  • Personele zorg en onderhoud
  • Onderwerpen in relatie tot beperkingen

Doel van de interventies van de TM-mediator is erop gericht de partijen de gelegenheid te bieden om (eindelijk) gehoord te worden in hun wensen, behoeften en verlangens, daarin erkend en gerespecteerd te worden, hen gerust te stellen en te ondersteunen in hun capaciteiten om zelf de oplossing te vinden, die bij hen past.

One thought on “Mediation voor ouderen

  1. “Herkenbaar! Mijn moeder is 81 jaar en moet op haar hoge leeftijd nog eens verhuizen om gezondheidsredenen en vanwege een te grote en slecht bereikbare woning. Op deze leeftijd ‘ontworteld’ worden uit de vertrouwde omgeving is al zwaar genoeg voor haar. Een ander probleem is de lange wachttijd op een geschikte zorgwoning. Dit gaat met angsten van verschillende aard gepaard en grote onzekerheid. Goed bedoelde raad valt vaak op slechte aarde.Telkens weer gerust stellen en dingen regelen waar nodig nemen de angsten niet weg. Het allerergste voor mij is dat ze denkt dat ik haar niet begrijp. Dat, terwijl ze één van de mensen is waar ik zielsveel van hou. Goed dat ook voor ouderen Mediation bestaat.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s