Mediation verplicht bij vechtscheiding ?

“Bij een zogeheten vechtscheiding moet mediation verplicht worden. Dat wil een Kamermeerderheid van VVD en PvdA. Ouders die het niet eens worden over het gezag over hun kinderen moeten naar een mediator”.
Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/kamer-mediation-verplicht-bij-vechtscheiding.

Dat er zowel een maatschappelijk als ook persoonlijk belang bij gediend is dat een conflict tussen echtelieden niet escaleert als gevolg van hun verstoorde relatie c.q. communicatie, valt niet te ontkennen. Veel leed, en werk voor de rechter, Raad voor de Kinderbescherming, maatschappelijk werk, gemeentelijke diensten, justitie en/of medici kan worden bespaard.

Dat die belangen er DUS bij gebaat zijn dat strijdende echtelieden worden gedwongen zich tot een mediator te wenden om te proberen hun geschil zelf tot een oplossing te brengen, is echter de vraag.

Dwang gaat – al snel – voorbij aan de (behoefte aan) autonomie van elke betrokken partij en miskent dat indien commitment ontbreekt, mediation zelden leidt tot een zinvolle en vruchtbare gedachtewisseling, laat staan, een blijvende oplossing. Vaak zoekt en vindt een van partijen dan al snel een argument om de stekker uit de mediation te trekken met het argument dat het voor hem/haar geen zin (meer) heeft.

Meer zin, dan duwen of trekken heeft, denk ik, verleiden i.d.z.v. appelleren aan het gezond verstand.

Hoe ?
In de eerste plaats door mediation breder en beter onder de aandacht te brengen. Wat is het? Hoe werkt het? Wat valt er te winnen ten opzichte van alternatieven, zoals vechten voor de rechter? Wat kan en doet die rechter nou eigenlijk, en hoeveel meer valt er te bespreken en regelen in een mediation? Wat is het verschil in tijd, risico en kosten?

In de tweede plaats door mediation te faciliteren. Als wij er – met zijn allen – van overtuigd zijn dat mediation kan helpen de, hiervoor genoemde kosten, voor de maatschappij te beperken, dan moet het ons wat waard zijn die optie aantrekkelijk te maken in plaats van de partijen, die sowieso al onder druk staan en niet goed in staat zijn los te komen van hun conflict het zelf maar uit te zoeken.

Waar praten we over, qua kosten?
Een fractie van de meetbare kosten, die jaarlijks opgaan aan genoemde instanties en hulpverleners, die nu – en in de toekomst – de scherven moeten opruimen van schermutselingen tussen strijdende partners, vaak zijnde ouders van beschadigde kinderen.

Mediation is een niet alleen een prachtig medium om in een conflictsituatie de partijen een uitweg te bieden, die zij zelf kiezen, maar ook een les en steun voor de toekomst te geven: “Het is mij, ons, zelf gelukt om een oplossing te vinden”. Dat geeft persoonlijke kracht en heeft uitwerking naar de omgeving.

We profiteren allemaal!

Pesten en mediation

De laatste tijd wordt er in de media weer veel aandacht besteed aan het fenomeen pesten. Pesten is niet nieuw, komt wereldwijd voor en is niet cultuurgebonden. Door de komst van internet heeft pesten echter een enorme vlucht genomen. Cyberpesten is gemakkelijker en effectiever voor de pester, de gepeste kan er daarentegen nauwelijks aan ontsnappen.

Vanuit mijn rol als mediator zie ik duidelijk mogelijkheden om deze conflictsituaties tot een einde te brengen. Voor pesten zijn er (minimaal) twee nodig en om het te stoppen (dus) ook. Dat impliceert dat zowel de gepeste als de pester een rol hebben, die aandacht verdient.

Vaak gaat de eerste en meeste aandacht uit naar de gepeste, die al gauw wordt geëtiketteerd als slachtoffer, dat “volledig onschuldig” is en niet zelf in staat is te bepalen hoe hij/zij uit de situatie kan geraken. De pester krijgt het etiket van misdadiger opgeplakt en wordt “aangepakt”.

Die primaire reactie is begrijpelijk. In de meeste gevallen zal de eerste interventie gericht (moeten) zijn op opvang van de gepeste en voorkoming van herhaling. De “strijdende partijen”moeten uit elkaar worden gehaald en tot rust kunnen komen.

Als dat is gelukt en beide – in een zekere rust – tot zich hebben laten doordringen wat er allemaal is gebeurd en wat de gevolgen daarvan voor henzelf en de ander zijn, dan komt er een moment, waarop de bereidheid kan ontstaan (en worden gefaciliteerd) om er eens samen over te praten.

Elke betrokken partij heeft een eigen rol en kijk op het ontstaan, doorgaan en de gevolgen, die aandacht verdient. Pas als ieder zich gehoord en begrepen voelt, kan hij/zij het heft weer in eigen hand nemen en zelf bepalen wat en hoe hij/zij verder wil met het conflict.

Het respect voor en geloof in het eigen vermogen van elke partij om in te zien wat er gebeurt, waar het toe leidt en een eigen – zelf gekozen – uitweg, in de vorm van passend gedrag, te kiezen, is essentieel om de kans op een blijvende oplossing te vergroten.

Een mediator kan daarbij helpen.